مرجع روابط بین الملل

پروژه: مرجع روابط بین الملل ؛
مراحل پروژه: طراحی و توسعه و سئو وب سایت خبری مرجع علمی-تخصصی روابط بین الملل ؛
مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛
هزینه کل:
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰؛ (دو روز)
لینک آدرس: http://ircite.ir

کلید واژه:
تاریخ روابط بین الملل | جزوه روابط بین الملل | تئوری روابط بین الملل | نظریه روابط بین الملل | تئوری های روابط بین الملل | نظریه های روابط بین الملل | جزوه تاریخ روابط بین الملل | روابط بین الملل | سیاست خارجی | سیاست بین الملل | مطالعات منطقه ای | اخبار جهان | تحلیل اخبار جهان | اخبار بین المللی | تحلیل اخبار بین المللی | اخبار منطقه | تحلیل اخبار منطقه | نئورئالیزم | نوواقعگرایی | مرجع علمی-تخصصی روابط بین الملل | مقاله روابط بین الملل | مقاله علمی پژوهشی | مقاله علمی-تخصصی | مقاله علمی-ترویجی | مقاله ISI | ircite.ir |