ساینا

پروژه ساینا
پروژه: طراحی و راه اندازی و سئو و سفارشی سازی وبسایت طراحی سایت ساینا؛
نام قالب: زیفایر؛
مراحل پروژه: طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت؛
مجری: ساینا_مهندس تهرانی؛
هزینه کل: ۶۵۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های خرید هاست یک گیگابایت یکساله و خدمات طراحی شرکت ساینا)
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۸/۲۰؛ (پنج روز کاری)
لینک آدرس: http://sainaci.ir